Eurosport looks forward to Christine’s 2011 season